GedragscodeInitiatief voor handelsethiek
Ethical Trading Initiative (ETI)

 1. VRIJE KEUZE VAN ARBEID
  1. Er wordt geen gebruik gemaakt van dwangarbeid, arbeid onder indirecte dwang of onvrijwillige arbeid van gevangenen.
  2. De werknemers moeten geen “borg” geven of hun identiteitsdocumenten overhandigen aan hun werkgever en het staat hen vrij hun tewerkstelling te beëindigen na een redelijke opzeggingstermijn.

 2. DE VRIJHEID VAN VERENIGING EN HET RECHT OP COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN WORDEN GERESPECTEERD
  1. Alle werknemers, zonder onderscheid, hebben het recht om een vakbond op te richten of lid te worden van een vakbond naar keuze, en om deel te nemen aan collectieve onderhandelingen.
  2. De werkgever neemt een open houding aan tegenover vakbondsactiviteiten en hun organisatie.
  3. De werknemersvertegenwoordigers ondervinden geen discriminatie en mogen hun functie als vertegenwoordiger op de werkvloer vervullen.
  4. Als het recht op vrijheid van vereniging en op collectieve onderhandelingen door de wet wordt beperkt, dan moet de werkgever de mogelijkheid bieden om parallelle methodes te ontwikkelen voor onafhankelijke, vrije vereniging en onderhandelingen.

 3. DE WERKOMSTANDIGHEDEN NEMEN DE REGELS OMTRENT HYGIËNE EN VEILIGHEID IN ACHT
  1. Het bedrijf moet een omgeving creëren die de regels omtrent hygiëne en veiligheid naleeft, rekening houdend met de kennis van de sector en eventuele specifieke gevaren. Het moet maatregelen nemen om materiële schade en verwondingen op of in de context van het werk te vermijden, door de oorzaken van de gevaren die inherent zijn aan de werkplek, te minimaliseren.
  2. De werknemers moeten geregeld een opleiding krijgen rond hygiëne en veiligheid. Er moet een register worden bijgehouden van deze opleidingen. Deze stages moeten herhaald worden voor nieuwe en overgeplaatste werknemers.
  3. Het bedrijf moet toegang verlenen tot schone wc’s, drinkbaar water en, indien nodig, voorzieningen om voedingsmiddelen te bewaren.
  4. Indien huisvesting aangeboden wordt, dan is deze schoon, veilig en voldoet ze aan de basisnoden van de werknemers.
  5. Bedrijven die de code naleven, moeten een kaderlid aanstellen als verantwoordelijke voor de hygiëne en veiligheid.

 4. KINDERARBEID IS VERBODEN
  1. Kinderen aannemen is verboden.
  2. De bedrijven ontwikkelen of nemen deel aan de ontwikkeling van een beleid en programma’s die werkende kinderen de kans geven om kwaliteitsvolle studies te volgen tot op het moment dat ze geen kind meer zijn. De definitie van 'kind’ en ‘kinderarbeid’ wordt toegelicht in de bijlagen.
  3. Het is verboden kinderen en personen onder de 18 jaar aan te nemen voor nachtwerk of werk in gevaarlijke omstandigheden.
  4. Dat beleid en die procedures moeten voldoen aan de relevante ILO-normen (International Labour Organisation).

 5. BETALING VAN EEN MINIMUMSALARIS
  1. Het salaris en de voordelen die worden toegekend voor een arbeidsperiode van een week, moeten ten minste voldoen aan de nationale wettelijke normen of aan de sectornormen, als deze een hogere drempel opleggen. In elk geval moet het salaris toereikend zijn om de basisnoden te dekken en een vrij inkomen te verstrekken.
  2. Alle werknemers ontvangen voor ze aan de slag gaan duidelijke, schriftelijke informatie over hun arbeidsvoorwaarden en hun salaris. Telkens als ze betaald worden, krijgen ze informatie over de bijzonderheden van hun salaris voor de betreffende periode.
  3. Het is verboden het salaris te verlagen als disciplinaire maatregel of op een manier die in strijd is met de nationale wetgeving, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de werknemer. Het bedrijf moet een register bijhouden van alle disciplinaire maatregelen.

 6. HET AANTAL WERKUREN IS NIET BOVENMATIG
  1. Het aantal werkuren moet voldoen aan de nationale wetten, de collectieve overeenkomsten en de onderstaande bepalingen 6.2 tot en met 6.6, al naargelang wat de werknemer het best beschermt. De subclausules 6.2 tot en met 6.6 zijn gebaseerd op de internationale arbeidsnormen.
  2. Het aantal werkuren, overuren niet meegerekend, moet worden vastgelegd in het contract en mag niet meer dan 48 uren per week bedragen.*
  3. Overuren mogen alleen vrijwillig gepresteerd worden. Overuren moeten op een verantwoordelijke manier gebruikt worden, rekening houdend met de volgende elementen: de duur, de frequentie en de uren die worden gepresteerd door elke werknemer afzonderlijk en door alle werknemers samen. Overuren mogen niet gebruikt worden om een regelmatige job te vervangen. Overuren moeten altijd bezoldigd worden aan een hoger tarief, dat bij voorkeur niet lager is dan 125% van het normale tarief.
  4. Op een week mogen in totaal niet meer dan 60 uren gepresteerd worden, tenzij onderstaande clausule 6.5 van toepassing is.
  5. Op een arbeidsperiode van zeven dagen mag het aantal werkuren alleen in uitzonderlijke omstandigheden de 60 uren overschrijden. In dat geval moet aan alle volgende voorwaarden voldaan worden:
   • Het is toegestaan volgens de nationale wetgeving;
   • Er is na vrije onderhandelingen met een aanzienlijke vertegenwoordiging van de werknemers een collectieve overeenkomst over afgesloten;
   • De nodige maatregelen worden genomen om de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te vrijwaren;
   • EN
   • De werkgever kan bewijzen dat de omstandigheden uitzonderlijk zijn, zoals onverwachte productiepieken, ongevallen of spoedgevallen.
  6. De werknemers moeten minstens één rustdag per periode van zeven dagen krijgen of, wanneer dit door de nationale wetgeving wordt toegestaan, twee rustdagen per periode van 14 dagen.

 7. *De internationale normen raden aan om het normale aantal werkuren geleidelijk aan terug te brengen tot 40 uren per week, zonder enige salarisvermindering voor de werknemer.

 8. ER IS GEEN DISCRIMINATIE
  1. Er is geen discriminatie voor wat betreft werving, vergoeding, toegang tot opleidingsstages, promotie, ontslag of pensioen op basis van ras, kaste, origine, religie, leeftijd, handicap, geslacht, burgerlijk staat, seksuele geaardheid of lidmaatschap van een vakbond of van een politieke partij.

 9. HET BEDRIJF BIEDT REGELMATIGE TEWERKSTELLING
  1. In de mate van het mogelijke moet het geleverde werk gebaseerd zijn op een concrete werkrelatie, volgens de nationale wetten en praktijken.
  2. Het is verboden om de verplichtingen ten opzichte van de werknemers, die worden opgelegd door de wetten en reglementeringen inzake arbeid en sociale zekerheid, te omzeilen door middel van onderaanneming van arbeidskrachten, onderaanneming, thuiswerk of opleidingsprogramma’s die niet bedoeld zijn om vaardigheden of regelmatige arbeid te verschaffen. Het is ook verboden om deze verplichtingen te omzeilen door misbruik te maken van contracten van bepaalde duur.

 10. HET IS VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN STRENGE OF ONMENSELIJKE BEHANDELINGEN
  1. Mishandelingen of lijfstraffen, bedreiging met mishandeling, seksuele intimidatie, pesterijen, verwondingen en andere vormen van intimidatie zijn verboden.
ISCAL SUGAR CARAMEL verbindt zich ertoe de Gedragscode van ETI na te leven
Bergen, 10/02/2020, Marc LEBON Site Manager


misconduct.reporting@iscalsugar.be